Beleidsplan/Missie en visie

Beleidsplan Omni vereniging SV Raalte 2018 – 2020

Missie en Visie

Naast de sportieve doelstellingen die horen bij een sportvereniging, zal SV Raalte zich focussen op vier doelstellingen met als horizon 2020.

 1. Verder uitbouwen van zijn maatschappelijke rol in de Sallandse gemeenschap met als slogan “Niemand Buitenspel” waarbij er extra aandacht voor de jeugd en mensen met een achterstand tot de maatschappij.
 2. Plezier in het spel en samenhorigheid zien we als een voorwaarde voor groei, de gezelligste vereniging van Salland zijn is daarom een doelstelling.
 3. Voor een stabiele basis is het noodzakelijk om financieel gezien niet afhankelijk te zijn van subsidies, hiervoor is de inzet van vrijwilligers, het zoeken naar samenwerkingsverbanden, een actieve sponsor werving en is het opzetten van diverse activiteiten die geld genereren noodzakelijk.
 4. De duurzaamste vereniging van Salland zijn is een doelstelling vanuit twee aandachtsgebieden, maatschappelijke betrokkenheid en verbetering huidige financiële positie.

Strategisch- en actieplan.

Veilig en gezond sportklimaat

Veilig

We hechten waarde aan een veilig sportklimaat. Onze ambitie is dat iedereen een kans heeft om zich in een sociaal veilige omgeving te ontwikkelen. Voor de sport BSO is er een samenwerking met de Bolster die er voor zorgt dat de jongeren worden opgehaald bij de school aan het einde van de lesdag zodat de jongeren niet zelfstandig naar SV Raalte dienen te fietsen en dat ze na de sport BSO worden overgedragen aan hun ouders c.q. de verantwoordelijke voogd.

In de gedragscode van SV Raalte staat verwoord welk gedrag van een ieder gewenst is om dit veilige klimaat te realiseren. Iedereen die met jeugdige personen werkt ook als vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een geldige en goedgekeurde VOG. In het kort wordt het volgende gedrag niet geaccepteerd:

 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Verbale of fysieke intimidatie
 • Seksuele intimidatie
 • Drank misbruik

Gezond

De gegenereerde inkomsten van de kantine zijn van groot belang voor het behalen van de doelstellingen, maar we focussen als vereniging op promotie van een gezonde leefstijl door naast de normale snacks en dranken ook gezonde snacks en dranken aan te bieden en een actief anti-rookbeleid te hanteren.

Meer bewegen draagt bij tot een gezonder lichaam en daardoor een gezonde geest. We willen beweging met name extra onder de aandacht brengen bij de jeugd, mindervaliden, ouderen, allochtonen en mensen met een lager inkomen.

 • Jeugd – Sport BSO ( opvang / sport /studie begeleiding / gezonde maaltijden en snacks)
 • Mindervaliden – G sport team
 • Ouderen – specifieke ouderen lessen en gym op locatie
 • Allochtonen – geen speciale teams maar integratie binnen bestaande teams
 • Vluchtelingen – begeleiding samen met de vluchtelingen opvang
 • Mensen met een lager inkomen – instap tarief voor jeugd en extra korting op abonnement indien ouders zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging

Plezier

Leden plezier laten beleven aan hun sportbeoefening bij de vereniging is een doelstelling voor het bestuur.

Dit willen we realiseren door

 • Ruimte te bieden voor de diverse initiatieven voor het organiseren van verschillende activiteiten Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstbingo
  • Vrijwilligers avond
  • Jeugd en senioren Toernooien
  • Jeugd kamp
  • Kaartavond
  • Dartavond
  • Vriendjes en vriendinnen dag
  • Zwemmiddag met de jeugd
  • Organisatie sportdag voor scholen
  • Etc, etc,etc
 • Het inzetten van een speciale activiteiten commissie en activiteiten manager.
 • In basis kan ieder lid een activiteit organiseren via de activiteiten commissie.
 • Iedereen de kans bieden, goed georganiseerd en gefaciliteerd, op zijn of haar eigen niveau sport te beoefenen.
 • Overleg met andere sportverenigingen voor uitwisseling spelers indien dit voor de persoonlijke ontwikkeling van de speler van belang zou zijn. Je kunt hierbij denken uitstroom van talenten die een grotere ambitie hebben naar een vereniging die hoger speelt of spelers die bij deze vereniging niet aan het spelen komen maar beter tot hun recht komen op een lager niveau. Het persoonlijk belang van de speler zetten wij hierbij voorop.

Iedereen doet mee!

Het realiseren van een goedlopende amateurvereniging die wordt gerund voor- en door de leden waarbij participatie centraal staat.

Dit willen wij bereiken door:

 • Te werken met vrijwilligers. Extra vrijwilligers te werven via een financieel voordeel in de contributie als men actief is of wordt als vrijwilliger.
 • In te zetten op zowel een haal- en brengplicht van onze leden
 • Gebruik te maken van de kwaliteiten / talenten van de leden van de vereniging.

“Sportieve” ambitie

Voetbal:

Stabiel in de 4e klasse spelen met het eerste heren elftal en 3e klasse met het eerste dames elftal.

Dit willen we bereiken door:

 • Het aanstellen van een hoofdtrainer tevens trainer van het 1e elftal
 • Het aanstellen van een technische coördinator
 • Het ontwikkelen van een trainingsplan
 • Ontwikkelen en opstellen van trainingsmodellen voor jeugd trainers en ouders die bereid zijn als vrijwilliger te trainen
 • Zorgen voor een kwalitatief betere begeleiding van vrijwilligers die de teams begeleiden, boekje met handreikingen en praktische informatie.
 • Zorgen voor een hogere instroom bij de jeugd, door korting op abonnementen en inzet van sport-bso / studie begeleiding en aanbieden van gezonde maaltijden
 • Actieve werving van potentiele scheidsrechters door aanbieden scheidrechters cursussen op kosten van de vereniging aan leden en spelers van de selectieteams als onderdeel van de training.
 • Binnen uiterlijk 3 jaar capaciteits uitbreinding trainings-en speel capaciteit door actieve lobby bij de gemeente voor extra kunstgrasveld c.q bijvoorbeeld door crowdfunding.
 • Stagebedrijf zijn van diverse sportopleidingen op verschillende niveau’s hiervoor is een stage begeleider aanwezig binnen de vereniging.

Handbal

Mogelijkheid bieden voor recreatieve sport beoefening  zonder expliciete ambitie. De handbal bestaat op dit moment enkel nog uit 1 recreanten team wat de inzet van middelen voor deze activiteit bemoeilijkt. Het zoeken naar een samenwerkingsverband met Kwiek Raalte lijkt de meest logische oplossing om ook de sportbeleving van deze handbal groep te kunnen blijven waarborgen.

Gym

Breed aanbieden van mogelijkheid tot beweging in een aangeboden gymvariant voor alle leeftijdscategorieën zelfs op locatie.

 • Beweegprogramma opstellen voor ouderen
 • Samenwerking met ouderen /. Zorginstellingen voor het aanbieden van gym op locatie
 • Samenwerking met andere gym aanbieders in de regio.

Organisatie

Het realiseren van een stabiele/gestructureerde en toekomstbestendige organisatie van SV Raalte met korte lijnen naar de leden en ruimte bieden voor invloed van de leden via de diverse commissies die deelnemen in het bestuur.

 • Missie en Visie actueel houden van waaruit een beleidsplan met doelstellingen wordt opgesteld.
 • Een sluitende begroting waarin doelen op lange en korte termijn zullen worden voorzien en begroot.
 • Activiteiten manager aanstellen voor coördinatie en ontwikkelen acties ten behoeve van vergroten betrokkenheid , samenhorigheid, aanwas leden, omzet verbetering kantine.
 • Het organogram opnieuw op te stellen waarbij ook een wijziging van het bestuur wordt voorzien, met zo min mogelijk niveaus.
 • Bestuursfunctie volledig invullen en bezet houden.
 • Vernieuwde richtlijnen opstellen voor zittingstermijnen.
 • Betrekken jongeren bij bestuur en creëren van mogelijkheden om deelfuncties uit te voeren.

Financieel

Een gezonde financiële positie waarborgen met een sluitende begroting zonder winstoogmerk waarin ook voorzieningen worden getroffen voor bereiken van doelen en toekomstige uitgaven. Bij investeringen die gedaan moeten worden zal er indien mogelijk gezocht worden naar duurzame oplossingen.

 • Heffen abonnementsgelden die aansluiten bij de te maken kosten voor de diverse afdelingen
 • Mogelijkheden onderzoeken om de vereniging te laten aanmerken als ANBI waardoor donateurs hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
 • Kleding lease
 • Sponsorcommissie: Verantwoordelijk voor werving van sponsoren en diverse activiteiten zoals compostactie / Grote club actie / Club van 100 om meer financiële armslag te genereren voor de vereniging.
 • Kantinecommissie: Verantwoordelijk voor een goede exploitatie van de kantine en activiteiten ten behoeve van de leden waarbij opbrengsten in de kantine gegenereerd worden.
 • Ondanks dat we zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van subsidies zullen wel alle mogelijkheden voor subsidies zullen worden onderzocht om subsidies te krijgen voor onze vereniging inclusief het inhuren van een bedrijf voor het onderzoeken van subsidie mogelijkheden op no cure no pay basis.
 • Een transparante sluitende begroting waarbij ook voorzieningen worden getroffen voor uitgaven in de toekomst en die aansluit bij de doelstellingen in dit strategisch plan.

Mail contact

Mail naar info@svraalte.nl


Telefonisch contact


Kom gezellig langs!

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Kom dan gerust langs op het sportpark aan de Jan van Arkelstraat in Raalte.