Privacy Statement

SV Raalte en uw privacy  

25 mei  2018

 Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Sportvereniging  Raalte alsmede van  Sponsorsociëteit SV Raalte (beiden gevestigd aan de Jan van Arkelstraat  2, 8101 EN in Raalte) aan gebruiker van die diensten, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die u van ons op of via de website www.svraalte.nl (de website) verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft  u  vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van SV Raalte? Neem dan contact met ons op via info@svraalte.nl

 1. Algemeen

1.1  SV Raalte neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.svraalte.nl, via social media (Facebook, Twitter e.d.) en cluborgaan De  Omnibus (het magazine) verstrekte informatie. Echter kan SV Raalte niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website, social media en cluborgaan is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.

1.2  Het gebruik van de website www.svraalte.nl, social media en het cluborgaan is op eigen risico en voor eigen rekening. SV Raalte is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website en social media, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van SV Raalte.

1.3  Iedere aansprakelijkheid van SV Raalte is beperkt tot het in totaal door SV Raalte aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien SV Raalte niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

1.4  SV Raalte is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.

1.5  SV Raalte is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.

1.6  SV Raalte is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

1.7  SV Raalte is niet aansprakelijk voor het gebruik van de privacygegevens uit Sportlink door de landelijke voetbalbond KNVB, de landelijke handbalbond NHV en/of Sportlink.

1.7.1  Elk lid van de KNVB of NHV kan zelf zijn eigen zichtbaarheidniveau aanpassen via de Voetbal.nl app, de
Handbal.nl app of de website. Dit zichtbaarheidniveau is dan direct -binnen alle producten van Sportlink- van toepassing.

1.8  Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal SV Raalte deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

 1. Links naar en van andere websites

2.1  De website biedt links naar externe websites en aanbieders. SV Raalte is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van SV Raalte.

 1. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van de website www.svraalte.nl en alle informatie binnen deze website berusten bij SV Raalte of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SV Raalte. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van SV Raalte.

 1. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1  Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

4.2  Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.

4.3  SV Raalte behoudt zicht het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

 1. Privacy Statement

SV Raalte hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit  Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SV Raalte houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u  hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als SV Raalte zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u  na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: SV Raalte, Jan van Arkelstraat  2, 8101EN Raalte, info@svraalte.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door SV Raalte verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om lid te kunnen worden en om deel te nemen aan de (sport)activiteiten van SV Raalte.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Om de contributie te kunnen innen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: – Namen, -Roepnaam; – Tussenvoegsel; – Achternaam; – Woonadres, – E-mailadres; – Geslacht; – Geboortedatum, – Geboorteplaats, – Nationaliteit, -nummer ID-kaart, paspoort of rijbewijs, – Banknummer, – Telefoonnummers (vast en mobiel), -welke school men bezoekt (jeugd)-foto, -Vorige vereniging. Vrijwillig kunnen opleiding en werk worden vermeld.
Van sommige leden (in het bijzonder van de afdeling G-Voetbal) registreren wij enkele medische gegevens die door het lid vrijwillig zijn verstrekt. Het doel hiervan is om bij calamiteiten adequaat te kunnen handelen. Deze gegevens zijn uitsluitend bekend bij de directe begeleiders.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, stellen wij niet aan derden ter beschikking. Uitzondering is de landelijke voetbalbond KNVB  en de landelijke handbalbond NHV die inzage hebben middels Sportlink, waar alle leden van deze bonden verplicht staan ingeschreven.

Persoonsgegevens aan derden verstrekken wij verder uitsluitend als dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien en nadat uj ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SV Raalte bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd na betaling van de laatste contributie. Een deel van de gegevens wordt afgezonderd en

bewaard voor historische doeleinden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Verder hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens SV Raalte van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Daar waar mogelijk hanteren we een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u  zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Foto’s

Met regelmaat publiceert SV Raalte foto’s van (voetbal)activiteiten in het clubblad, het programmaboekje, de website en social media (Facebook, Twitter). Jaarlijks verschijnen teamfoto’s op de website. Deze foto’s kunnen ook (deels) gebruikt  worden  in de Omnibus en het programmaboekje bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. In die gevallen kunnen in het onderschrift ook de namen van de spelers staan.

Wie bezwaar heeft op een teamfoto te staan of een kind op de teamfoto te hebben staan, kan dat kenbaar maken door zelf of het kind niet te laten deelnemen aan de fotosessie. Tegen publicatie van foto’s van (voetbal)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd.

Appgroepen e.d.

Verschillende teams binnen SV Raalte maken een Appgroep aan om onderling gemakkelijk te kunnen communiceren. De noodzakelijke gegevens worden niet door de vereniging verstrekt, doch door leden, ouders/verzorgers. Deze Appgroepen vallen volledig buiten de verantwoordelijkheid van SV Raalte; ook inhoudelijk draagt de organisatie geen enkele verantwoording.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

SV Raalte
Jan van Arkelstraat 2
8101 EN Raalte
info@svraalte.nl

Het privacy statement van SV Raalte kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van SV Raalte.


Mail contact

Mail naar info@svraalte.nl


Telefonisch contact


Kom gezellig langs!

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken? Kom dan gerust langs op het sportpark aan de Jan van Arkelstraat in Raalte.